KoszykTwój koszyk: 0.00 PLN

Regulamin

REGULAMIN z dn. 05.09.2018 r.

Regulamin z dn. 05.09.2018 r. zawiera:

 • REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW
 • REGULAMIN PROGRAMU ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
 • INFORMACJĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 • WZÓR ZGODY NA OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW

Niniejszy regulamin internetowej sprzedaży biletów (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy internetowej sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Narodowego w Warszawie (zwane dalej „Muzeum”).

 1. Zakup biletów wstępu do Muzeum możliwy jest na stronie internetowej pod adresem www.mnw.art.pl w zakładce „Kup bilet” wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.
 2. Internetowa sprzedaż biletów wstępu do Muzeum obejmuje grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne.
 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Szczegółowy cennik, rodzaje biletów, informacja o przysługujących zniżkach oraz godzinach otwarcia Muzeum, regulamin zwiedzania, dostępne są na stronie internetowej Muzeum www.mnw.art.pl w zakładce „Wizyta”.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem prowadzone są za pośrednictwem operatora płatności PayU Ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań.
 6. W celu otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć opcję „Tak, chcę otrzymać fakturę VAT” w systemie rezerwacji oraz podać wszystkie wymagane dane do jej wystawienia, tj. pełna nazwa instytucji, adres oraz NIP. Po opłaceniu należności faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.
 7. Wejście do Muzeum odbywa się w terminach i godzinach wybranych i wskazanych na bilecie. Bilet uprawnia do wejścia do 30 minut przed i do 60 minut po rozpoczęciu wybranej godziny.
  Bilet nie wykorzystany w wyznaczonym terminie traci swoją ważność.
 8. Uprawnieni pracownicy Muzeum mają prawo weryfikacji dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do nabycia biletów zniżkowych ( legitymacja szkolna, Karta Dużej Rodziny, itp.).
 9. Bilety wstępu do Muzeum zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 10. Zakupu biletu może dokonać osoba powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

REGULAMIN PROGRAMU ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

Postanowienia ogólne:

 1. Muzeum Narodowe w Warszawie (zwane dalej „MNW” lub „Organizatorem”) prowadzi zajęcia dla pięciu kategorii odbiorców: dla rodzin, młodzieży i dorosłych, dla seniorów, szkół i osób doświadczających niepełnosprawności. Zajęcia mogą być związane z wystawami czasowymi lub/i galeriami stałymi.
 2. Na zajęcia składają się szczegółowe programy związane tematycznie z zakresem prowadzonej przez MNW statutowej działalności (zwanych dalej „zajęciami”).
 3. Zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
 4. Zajęcia adresowane są do osób dorosłych lub rodzin z dziećmi. Uczestnikami zajęć są osoby dorosłe lub w przypadku zajęć skierowanych tematycznie do dzieci - opiekunowie działający w imieniu ww. dzieci (zwani dalej „Uczestnikami”).
 5. Zajęcia będą odbywały zgodnie z harmonogramem, który zostanie przesłany Uczestnikom wraz z informacją o zakwalifikowaniu się na dane zajęcia.

Warunki uczestnictwa:

 1. Zajęcia są płatne. Przed pierwszymi zajęciami należy wykupić karnet wstępu lub bilet na dane zajęcia. Uczestnicy zobowiązani są mieć przy sobie karnety lub bilety przez cały okres trwania zajęć.
 2. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zakupu karnetów lub biletów.
 3. Karnet lub bilet uprawnia do wstępu do Muzeum tylko w dniu zajęć.
 4. Nie ma możliwości zwrotu lub zamiany karnetu lub biletu kupionego on-line. Zwroty karnetów lub biletów zakupionych w kasie możliwe są w terminie do 30 dni od daty zakupu.

Prawa i obowiązki Uczestników zajęć oraz Organizatora:

 1. Zajęcia prowadzone są przez Dział Edukacji MNW.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty oraz godziny rozpoczęcia zajęć, o czym w miarę własnych możliwość będzie informował Uczestników. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestnika zajęć.
 3. Uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie Organizatora, w stosunku do innych jego uczestników jak i za uszkodzenie lub zniszczenie mienia Organizatora.
 4. Przed rozpoczęciem zajęć plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
 5. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
  1. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
  2. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
  3. palenia tytoniu,
  4. jedzenia i picia,
  5. spożywania alkoholu lub środków odurzających,
  6. używania telefonów komórkowych,
  7. fotografowania z użyciem statywu,
  8. fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
  9. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
  10. siadania na meblach,
  11. ślizgania się po posadzkach.

Wizerunek i prawa autorskie:

 1. Uczestnik zajęć przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku fotografii lub audio-video (zwanych dalej „materiałami”). Organizatorowi przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej prawo do wykorzystywania ww. materiałów w celu związanym ze statutową działalnością Organizatora, w szczególności poprzez publikację materiałów na własnych stronach www, w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych wraz z prawem udzielania sublicencji.
 2. Uczestnik w ramach prowadzonych zajęć w przypadku stworzenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą ustalenia utworu przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe (wraz z prawem zależnym) do stworzonych w ramach zajęć utworów, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili stworzenia utworu, w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Muzeum przetwarza dane osobowe Uczestników zajęć (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy/usługi), zgodnie z poniższym:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Muzeum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Uczestnicy mogą skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw na adres e-mail: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Muzeum, wskazany w pkt 1).
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży biletu i/lub usługi edukacyjnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 4. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy
  Muzeum będzie przetwarzać następujące kategorie danych:  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login, wizerunek, wiek dziecka.
 5. Odbiorcy danych
  Muzeum może udostępniać dane osobowe następującym podmiotom: zleceniobiorcy/wykonawcy, z których usług Muzeum korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych (obsłudze informatycznej wspomagającej proces sprzedaży, fotografom, producentom audio-video).
 6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Muzeum nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE.
 7. Okres przechowywania danych
  Muzeum przechowuje dane osobowe przez okres 6 lat.
 8. Prawa Uczestników
  Uczestnikom zajęć przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
  Muzeum nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych Uczestników. Przetwarzanie fotografii wykonanych w trakcie zajęć nie odbywa się w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej oraz specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości i nie stanowi przetwarzania danych biometrycznych.
 10. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych
  Podawanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. W wypadku braku ich podania, Muzeum może odmówić zawarcia umowy.

WZÓR ZGODY NA OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Imię i nazwisko opiekuna:

Mail kontaktowy:

Imię i nazwisko dziecka:

Wiek dziecka:

Oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem z dnia 05.09.2018 r. i informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

………………………………………………

Podpis, data